Chennai: FSSAI allows expend of ethylene to ripen fruits